>Các thành phần của 1 lớp

>MứcTruyCập class TênLớp: TênLớpCha
{
Hàm dựng (Constructors)‏
Hàm huỷ (Destructors)‏
Hằng (Constants)‏
Trường (Fields)‏
Phương thức (Methods)‏
Thuộc tính (Properties)‏
Chỉ mục (Indexers)‏
Sự kiện (Events)‏
Con trỏ hàm (Delegates)‏
Lớp con (Classes)‏
Giao diện (Interfaces)‏
Cấu trúc (Structs)‏
}

Advertisements